1. കം

  1. നാ.
  2. സമുദ്രം
  3. ആത്മാവ്
  4. വാൾ
  5. അഗ്നി
  6. വായു
  7. വെള്ളം
  8. ശരീരം
  9. കുയിൽ
  10. മയിൽ
  11. മേഘം
  12. എരിക്ക്
  13. ശബ്ദം
  14. ധനം
  15. പ്രകാശം, തേജസ്സ്
  16. വാക്ക്
  17. സമയം
  18. സന്തോഷം, സൗഖ്യം
  19. തല, തലമുടി
  20. ബുദ്ധി
 2. ഖം

  1. നാ.
  2. ജ്ഞാനം
  3. ഇന്ദ്രിയം
  4. മോക്ഷം
  5. ആകാശം
  6. പട്ടണം
  7. സ്വർഗം
  8. വയൽ
  9. ബ്രഹ്മം
  10. സന്തോഷം
  11. അഭ്രം
  12. കിണർ
  13. ശബ്ദം
  14. ഗുഹ
  15. ബുദ്ധി
  16. ദ്വാരം, കുഴി
  17. (ജ്യോ.) പത്താം ഭാവം
  18. അനുസ്വാരം, ബിന്ദു (ചെറിയ വൃത്തമാകുന്ന ചിഹ്നത്തോടുകൂടിയത്)
  19. ശൂന്യേന്ദ്രിയം (വായ്, നാസാദ്വാരങ്ങൾ, ചെവികൾ, കണ്ണുകൾ തുടങ്ങിയ ശരീരഹ്തിലെ നവദ്വാരങ്ങളിൽ ഒന്ന്)
  20. അമ്പോ മറ്റോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മുറിവ്, വ്രണം
  1. ഗണിത.
  2. പൂജ്യം, ശൂന്യം
  1. നാ.
  2. പുറത്തേക്കുള്ള മാർഗം
  3. അമ്പിൻറെ മുന
 3. ഖഗോളം, -കം

  1. നാ.
  2. ആകാശമണ്ഡലം. ഖഗോളവിദ്യ, -ശാസ്ത്രം = ജ്യോതിശാസ്ത്രം. ഖഗോളശാസ്ത്രജ്ഞൻ = യോതിശാസ്ത്രജ്ഞൻ
 4. ഗം

  1. നാ.
  2. ഗാനം, പാട്ട്
 5. ഘം

  1. നാ.
  2. മുത്തങ്ങ
  3. കിലുക്കം, കിലുകിലാരവം, മണിനാദം
  4. മണി, കിങ്ങിണി
  5. താഡനം
 6. കൂലഹണ്ഡം -കം

  1. നാ.
  2. നീർച്ചുഴി, ജലാവർത്തം
 7. ജളുകാ, -കം

  1. നാ.
  2. ജളൂകം, കുളയട്ട
 8. ഏർവാരു, -കം

  1. നാ.
  2. വെള്ളരി, വലിയ വെള്ളരി
 9. കൂർപ്പാസം, -കം

  1. നാ.
  2. മുഴങ്കൈയോളം ഇറക്കമുള്ള പടച്ചട്ട
  3. കുപ്പായം
  4. രൗക്ക
 10. കിം

  1. -
  2. സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു സർവനാമശബ്ദം. ആര്, എന്ത്, ഏത് എന്നുള്ള അർത്ഥങ്ങളിൽ ചോദ്യസർവനാമങ്ങളായി പ്രയോഗം
  3. കിം ശബ്ദത്തിൻറെ കൂടെ അപി, ചിത്, ചന എന്നിവ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ "ഏതോ ഒരു" എന്നുള്ള അവ്യക്താർഥം ലഭിക്കുന്നു. (പ്ര.) കിം ഇവ = എന്തിനുവേണ്ടി, കിം കില = എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. കിംച = പോരെങ്കിൽ, കൂടാതെ. കിഞ്ചന = ഒരുവിധത്തിലും, അൽപം, ഒട്ടും. കിഞ്ചിദ് = ഏറെക്കുറെ. കിംതർഹി = പിന്നെങ്ങിനെ? കിന്തു = എന്നാൽ, എന്തായാലും. കിം പുനഃ = എത്രമാത്രം കൂടുതൽ. കിംസ്വിദ് = എന്തുകൊണ്ട്? കിംകരൻ = ഭൃത്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക