1. ധ്രുവ

  1. വി.
  2. നിത്യമായ, സ്ഥിരമായ
 2. താരവ

  1. വി.
  2. തരുവിനെ (വൃക്ഷത്തെ) സംബന്ധിച്ച
 3. തരാവ്

  1. നാ.
  2. വെള്ളോട് (പിച്ചളയും വെളുത്തീയവും ചേർന്ന കൂട്ടുലോഹം)
 4. ദ്രവ

  1. വി.
  2. നിയതരൂപം ഇല്ലാത്ത പദാർഥത്തിൻറെ അവസ്ഥയിലുള്ള, ദ്രാവകരൂപത്തിലുള്ള, ജലംപോലെയുള്ള
  3. ഒഴുകുന്ന, അലിയുന്ന, കിനിയുന്ന, ഇറ്റുവീഴുന്ന, ഉരുകുന്ന
  4. അലിഞ്ഞ, ഉരുകിയ, ദ്രവപദാർഥത്തിൻറെ അവസ്ഥയിലാക്കപ്പെട്ട
 5. തിരിവ്

  1. നാ.
  2. അറിവ്
  3. കോണ്
  4. കള്ളനാണയം
  5. മാറ്റം
  6. കറക്കം
  7. തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻറെ ബാക്കി
 6. തീരുവ

  1. നാ.
  2. തവണ
  3. ഒടുക്കേണ്ടത്
  4. തീർക്കൽ
 7. തുരവ്

  1. നാ.
  2. ഖനി
  3. തുരങ്കം
  4. ജലസേചനാവശ്യത്തിനായി കുഴിച്ച കിണറ്
  5. കുഴി, ദ്വാരം
 8. തുരുവ

  1. നാ.
  2. ചെമ്മരിയാട്
 9. തെരുവ്

  1. നാ.
  2. ഇരുവശത്തും കെട്ടിടങ്ങളോടുകൂടിയ വഴി, രഥ്യ
 10. ദാർവ

  1. വി.
  2. മരംകൊണ്ടുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക