1. നിറയുക

    1. ക്രി.
    2. കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാകാത്തവിധം പൂർണമാകുക
    3. മതിയാകുക, തൃപ്തിയാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക