1. നിലവാട്

    1. നാ.
    2. തറവാട്
    3. പല നിലകളുള്ള മാളിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക