1. നിശ്ശങ്ക

    1. വി.
    2. ഭയമില്ലായ്മ, സംശയമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക