1. നിർണയം1

  1. നാ.
  2. ചർച്ച
  3. തീർച്ചപ്പെടുത്തൽ
  4. തെളിവുകൾ പരിശോധിച്ചുള്ള വിധി
 2. നിർണയം2

  1. അവ്യ.
  2. തീർച്ചയായി, നിശ്ചയമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക