1. നുറുങ്ങ്

    1. നാ.
    2. അൽപമാത്രമായത്, ചെറിയ കഷണം, വളരെ കുറച്ച് സമയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക