1. നുഴച്ചൽ, -ച്ചിൽ

    1. നാ.
    2. നുഴയൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക