1. നെരിപ്പ്1

    1. നാ.
    2. ഞെരിക്കൽ
  2. നെരിപ്പ്2

    1. നാ.
    2. നെരുപ്പ്, തീയ്, തീക്കനൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക