1. നേരത്തേ

    1. അവ്യ.
    2. പ്രഭാതത്തിൽ
    3. മുൻകൂട്ടി
    4. കൃത്യസമയത്തിനു മുൻപ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക