1. പനങ്കരണ്ടി

    1. നാ.
    2. പനങ്കായ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക