1. പന്ത്രണ്ടാംവ്യാഴം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. വലിയ ചെലവാളി (ജ്യോതിശാസ്ത്രപ്രകാരം വ്യാഴം ലഗ്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിന്നാലുള്ള ഫലം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക