1. പയിക്കം1

  1. നാ.
  2. വിശപ്പ്
  3. ഹീനത
  4. ഭിക്ഷ
 2. പയിക്കം2

  1. നാ.
  2. ഒന്നായിച്ചേർക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക