1. പരാക

  1. വി.
  2. ചെറിയ
 2. പ്രാഗ്

  1. നാ.
  2. പ്രാക് (സ്വരങ്ങൾക്കും മൃദുക്കൾക്കും മറ്റും മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അനുനാസികങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ആയാൽ പ്രാങ് എന്നു രൂപം)
 3. പാരക

  1. വി.
  2. സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന
  3. അക്കരയ്ക്കു കടത്തുന്ന
 4. പാരഗ

  1. വി.
  2. മറുകരകടക്കുന്ന (സമാസാന്തത്തിൽ)
  3. അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള
 5. പ്രാക്

  1. അവ്യ.
  2. കഴിഞ്ഞ
  3. പ്രഭാതം
  4. കിഴക്കുള്ള
  5. കഴിഞ്ഞകാലം
  6. മുമ്പായ, മുമ്പാകെയുള്ള
  7. കിഴക്കെ ദിക്ക്
  8. കിഴക്കുള്ള ദേശം
 6. പാരക്ക്

  1. നാ.
  2. സ്വർണം
 7. പരക്കെ

  1. അവ്യ.
  2. എല്ലാവരും അറിയത്തക്കവിധം, പൊതുവെ, സവിസ്തരം, എല്ലായിടത്തും
 8. പരിക്ക

  1. നാ.
  2. ശപഥം
  3. പ്രതിജ്ഞ
  4. ഇന്നപ്പോൾ പണംകൊടുത്തുകൊള്ളാമെന്നു സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥൻറെ മുമ്പാകെ ഉടമ്പടിചെയ്യൽ
 9. പരിക്ക്

  1. നാ.
  2. പ്രതിക്രിയ
  3. ബുദ്ധിമുട്ട്
  4. തഴമ്പ്
  5. ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന മുറിവ് ചതവ് മുതലായവ
  6. തെങ്ങിൽക്കയറി തേങ്ങയിടുമ്പോൾ കുറവ് കാണുന്ന തേങ്ങ (പറിച്ചതേങ്ങയുടെ എണ്ണം അറിയത്തക്കവണ്ണം കുലയിൽകാണുന്നപാട്)
 10. പരിഖ

  1. നാ.
  2. കിടങ്ങ്, കുഴി (കോട്ടയുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക