1. പരിദേവ(ന)ം

    1. നാ.
    2. വിലാപം, കരച്ചിൽ, നിലവിളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക