1. പരിപാലിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. രക്ഷിക്കുക, പോറ്റുക, കാക്കുക, കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക