1. പരിശ്ലേഷം

  1. നാ.
  2. ആലിംഗനം, ഗാഢാശ്ലേഷം
 2. പ്രശ്ലേഷം

  1. നാ.
  2. ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന്, എ ഒ മുതലായവ അധികം നീട്ടണമെന്നു കാണിക്കുന്നത്
  3. കൂടിച്ചേർന്നിരിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക