1. പര്യാവില

    1. വി.
    2. വളരെ ആവിലമായ (കലങ്ങിയ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക