1. പര്യുഷിത

    1. വി.
    2. സഹവസിച്ച, പഴകിയ
    3. രുചിയില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക