1. പലിക്നി

    1. നാ.
    2. നരച്ചവൾ, വൃദ്ധ
    3. കടിഞ്ഞൂൽഗർഭമുള്ള പശു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക