1. പലിശ2

  1. നാ.
  2. പരിച. പലിശക്കാർ = യോദ്ധാക്കൾ, അംഗരക്ഷകർ. പലിശത്തട്ടുകളി = ഒരു നാടോടിക്കളി (യുദ്ധത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്)
 2. പലിശ1

  1. നാ.
  2. പൊലിക്കുന്നത് (കടംവാങ്ങിയ മുതലിനു പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കേണ്ട ആദായം, ബാങ്കിലോ മറ്റോ പണം നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ആദായമായികിട്ടുന്ന തുക, ധാന്യങ്ങൾ കടംകൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുത്ത അളവിനുപുറമേ ആദായമായികിട്ടുന്ന ധാന്യം)
  3. പ്രവൃത്തികൾക്കു കാലംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം
 3. പ്ലാശ്

  1. നാ.
  2. ഒരു വൃക്ഷം, ചമത
 4. പലാശ്

  1. നാ.
  2. പ്ലാശ്
 5. പാലാശ

  1. വി.
  2. പച്ചനിറമുള്ള
  3. പ്ലാശിനെ സംബന്ധിച്ച
 6. പലാശ

  1. വി.
  2. ക്രൂരമായ
  3. പച്ചനിറമുള്ള
 7. പലാശി

  1. നാ.
  2. രാക്ഷസൻ
  3. ചെറുകച്ചോലം
  4. അരക്ക്
  5. ഒരു നഗരം
  6. വൃക്ഷം (ഇലയുള്ളത്)
  7. ഒരു വള്ളി (പ്ലാശുവള്ളി)
 8. പിലാശ്

  1. നാ.
  2. പ്ലാശ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക