1. പഴഞ്ചൻ1

  1. വി.
  2. പഴയതായ
 2. പഴഞ്ചൻ2

  1. നാ.
  2. പ്രായംചെന്നവൻ
  3. പഴയ ആചാരങ്ങളിലും നടപടികളിലും നിന്നു മാറാത്തവൻ, യാഥാസ്ഥികൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക