1. പശ്ചാത്താപം

    1. നാ.
    2. ചെയ്തുപോയ പാപത്തെയോ കുറ്റത്തെയോ ഓർത്തുള്ള ദുഃഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക