1. പാകശാസനി

    1. നാ.
    2. പാകശാസനൻറെ പുത്രൻ (ബാലി അർജുനൻ ജയന്തൻ എന്നീ മൂവരും പാകശാസനികളാകുന്നു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക