1. പാക്യജനക

    1. നാ.
    2. നൈട്രജൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക