1. പാഞ്ചാലിക

  1. നാ.
  2. പാവ
 2. പഞ്ചാലി(ക)

  1. നാ.
  2. ചൂതുപടം
  3. പാവ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക