1. പാപിഷ്ഠൻ

    1. നാ.
    2. വലിയ പാപി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക