1. പാഴ്വാക്ക്

    1. നാ.
    2. ഉപകാരമില്ലാത്ത വാക്ക്, വ്യർഥമായ ഭാഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക