1. പാവിടുക

    1. ക്രി.
    2. മുണ്ടു നെയ്യുന്നതിനായി തറിയിൽ വേണ്ടപോലെ നൂൽ നിരത്തുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക