1. പാർജന്യ

    1. വി.
    2. പാർജന്യനെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക