1. പിടങ്ങ്

    1. നാ.
    2. കത്തിയുടെ പിൻഭാഗം
    3. തോക്കിൻറെ അടിവശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക