1. പിണിപ്പേയ്

    1. നാ.
    2. പിണിക്കുകാരണമായ പിശാച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക