1. പിള്ളക്കല്ല്

    1. നാ.
    2. അമ്മികുഴവി
  2. പിള്ളക്കോൽ

    1. നാ.
    2. നെയ്ത്തുതറിയുടെ പാലത്തിൽനിന്നു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കോൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക