1. പീച്ചി(ൽ)

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വള്ളിച്ചെടി
  2. പിച്ചിൽ

    1. നാ.
    2. മദ്യം വാറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ അടിയിൽകിടക്കുന്ന ചണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക