1. പീഡകൻ

  1. നാ.
  2. പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ
 2. പിടകൻ

  1. നാ.
  2. വൈദ്യൻ
  3. ബുദ്ധൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക