1. പീതവാസസ്സ്

    1. നാ.
    2. "മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്തവൻ", ശ്രീകൃഷ്ണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക