1. പുംസ്ത്വാപഹരണം

    1. നാ.
    2. വരിയുടയ്ക്കൽ, പുരുഷശക്തി നശിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക