1. പുകട്

    1. നാ.
    2. അടുപ്പിൻറെ അടുത്തുള്ള തിട്ട, പാദകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക