1. പുണ്യവാളൻ

    1. നാ. ക്രിസ്തു.
    2. പുണ്യാത്മാവ്, പുണ്യാളൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക