1. പുദ്ഗല

    1. വി.
    2. ഭംഗിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക