1. പുനരുദ്ധരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. താണുപോയ ഒന്നിനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക