1. പുനർത്പാദനം

    1. നാ.
    2. വീണ്ടും ഉത്പാദിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക