1. പുരുഷപ്രമാണം

    1. നാ.
    2. ഒരാളിൻറെ നീളം വരുന്ന അളവ്, നാലുമുഴം നീളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക