1. പുറത്തലമണ്ണ്

    1. നാ.
    2. പാറപൊടിഞ്ഞുണ്ടായ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക