1. പുല്ലച്ചൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു താണജാതി
    3. നീചൻ, നിസ്സാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക