1. പുഴുക്കം

    1. നാ.
    2. പുഴുകൽ, വലിയ ചൂട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക