1. പുഷ്പമഞ്ജൂഷ

    1. നാ.
    2. പുഷ്പം വയ്ക്കുന്ന പാത്രം, പൂപ്പാലിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക