1. പൂജിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ബഹുമാനിക്കുക
    3. ആരാധിക്കുക, വന്ദിക്കുക
    4. അടിക്കുക (പൂജിച്ചുവിടുക)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക