1. പൂതച്ചെട(യൻ)

    1. നാ.
    2. ഒരു ഔഷധസസ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക