1. പൂരയിതവ്യ

    1. നാ.
    2. പൂരിപ്പിക്കേണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക